Publikovno: 18-03-2005
Autor: LLA

Poad klub v nrodn lize karate JKA 2005

Seniorsk liga

Poad Klub Poet bod
1. SKP Karlovy Vary 19 bod
2. SKBU Hostiva 17 bod
3. SK Neratovice 14 bod
4. Apolon Praha 9 bod
5. Tsunami .Budjovice 6 bod
6. SK Rotava 5 bod
7. Shirokan .Budjovice 2 bod

Dorosteneck liga

Poad Klub Poet bod
1. KK Dn 8 bod
2. SK Neratovice 6 bod
3. SKBU Hostiva 5 bod
3. SK Chrudim 3 body

Nahoru