Publikovno: 04-09-2007
Autor: Zbyek Petrlek

Prask svaz karate JKA pod

SEMIN KARATE

Datum:
14. 15. z 2007
Instruktoi:
Karel Strnad 6. dan JKA instruktor JKA WF A
Steen Carlsson 4. dan JKA instruktor JKA WF C
Zbyek Petrlek 3.dan JKA instruktor JKA WF D
Program:
Ptek 14. z 2007
Tlocvina SK Budo Hostiva Trhak Trhanovsk nm 179/9 102 00 Praha 10
17.30 19,00 hod9. kyu 4.kyu
19,00 - 20,30 hod3.kyu a vy
Sobota 15. z 2007
Tlocvina Z Kozinova : 1000, 102 00 Praha 10 Hostiva
9,00 - 10,15 hod9.kyu 4.kyuTlocvina A
3. kyu a vyTlocvina B
10,45 - 12,50 hod9.kyu 4.kyuTlocvina A
3. kyu a vyTlocvina B
Ubytovn:
Ze soboty 14.9. na 15.9. v tlocvin SK BUDO, 50.- K/osoba
Spojen MHD:
Konen metro A Skalka, bus .154 zastvka Na Groi
Konen metro C Hje, bus .154 zastvka Na Groi
Cena:
lenov JKA R - 150,- K
Ostatn - 200,- K

Soust seime je Turnaj nadj.

Nahoru